Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมกฏหมายและระเบียบ
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันทราย
 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสันทราย
 คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลสันทราย

1) ประวัติการจัดตั้งเทศบาล
เทศบาลตำบลสันทราย ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลสันทราย เป็นเทศบาลตำบลสันทราย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลสันทราย เป็นเทศบาลตำบลสันทราย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยกำหนดให้ดวงตราประจำเทศบาลเป็นพระธาตุจอมจันทร์ และลำน้ำจัน ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

2) ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลสันทรายตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 1016 แม่จัน – เชียงแสน และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย เขตรับผิดชอบ อบต. จอมสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 8 บ้านศาลา เขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลแม่จัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ เขตรับผิดชอบ อบต. สันทราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ เขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลป่าซาง

มีเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 14 กันยายน 2508 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยครอบคลุม จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตตำบลสันทราย ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสันทราย , หมู่ 2 บ้านจอมจันทร์ , หมู่ 4 บ้านเด่น , หมู่ 7 บ้านดง , หมู่ 8 บ้านโพธนาราม รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ คิดเป็น 4 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

3) จำนวนประชากร
- จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2555)

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนประชากร และครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2๕๕1–2555)

4) ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย และนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,039 คน
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1,546 คน
- คิดเป็นร้อยละ 75.82
- จำนวนบัตรเสีย 68 บัตร
- คิดเป็นร้อยละ 4.40
- จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 17 คน
- คิดเป็นร้อยละ 1.10

 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
1) การคมนาคมและการจราจร ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันทราย มีเส้นทางการคมนาคม ติดต่อกับอำเภอต่างๆได้สะดวก มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 (แม่จัน – เชียงแสน) มีรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่และเล็ก สายแม่จัน – เชียงแสน ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง สภาพการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัว ไม่มีปัญหาด้านการจราจรแต่อย่างใด

2) การประปา สำนักงานการประปาแม่สาย (การประปาส่วนภูมิภาค) เป็นหน่วยงานที่ให้ บริการน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย ซึ่งครัวเรือนที่ใช้บริการประปาของการประปาแม่สาย มีจำนวน 742 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

3) การไฟฟ้า มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จันเป็นหน่วยบริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันทราย การบริการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือนเต็มพื้นที่ และเทศบาลตำบลสันทราย ได้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ

4) การสื่อสาร
โทรศัพท์ - มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ให้บริการคู่สายครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล และมีระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลเช่นกัน
ไปรษณีย์โทรเลข - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่จันให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ
ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว - เทศบาลตำบลสันทราย มีการติดตั้งเสียงตามสาย และหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล

5) ลักษณะการใช้ที่ดิน(โดยประมาณ การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสันทราย
(1) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลตำบลสันทราย มีพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนา มีการใช้ที่ดินประมาณ 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.00
(2) การใช้ที่ดินชุมชนเมือง
- การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทนี้เกาะตัวอยู่ทั้งทางด้านทิศตะวันออก และตะวันตก โดยเกาะตามถนนสายหลักทางหลวงของจังหวัดหมายเลข 1016 ทั้งสองฟาก และตามแม่น้ำจันทั้งสองฟาก มีการใช้ที่ดินประมาณ 600 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.00
- การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินประเภทนี้มีน้อยมาก แทรกอยู่กับประเภทที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1016 โดยให้บริการสินค้าพื้นฐาน เช่น ร้ายขายของชำ ร้านเสริมสวย และตลาดสด มีการใช้ที่ดินประมาณ 40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.60
- การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม การใช้ที่ดินประเภทนี้ปะปนอยู่กับประเภทที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม มีการใช้ที่ดินประมาณ 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.00
- การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา การใช้ที่ดินประเภทนี้ มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) มีการใช้ที่ดินประมาณ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20
- การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีวัดอยู่ 4 แห่ง มีการใช้ที่ดินประเภทนี้ ประมาณ 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.00
- การใช้ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการใช้ที่ดินประเภทนี้ประมาณ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20
- ที่สาธารณประโยชน์ มีประมาณ 200 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า คิดเป็นร้อยละ 8.00
 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) สภาพภูมิอากาศ
- ฤดูฝน ฝนตกชุกตลอดฤดูการ โดยปริมาณฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน
- ฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวมากที่สุดตอนปลายเดือน ธันวาคม – มกราคม
- ฤดูร้อน อากาศจะร้อนจัดมากในตอนกลางวัน จะเริ่มประมาณกลางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

2) แหล่งน้ำ เขตเทศบาลตำบลสันทรายมีลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 17 สาย และมีแหล่งน้ำผิวดินจำนวน 4 แห่ง รวม 24 ไร่ หรือร้อยละ 1.58 ของพื้นที่ทั้งหมดแหล่งน้ำผิวดิน

3) การระบายน้ำ
(1) พื้นที่ที่น้ำท่วมถึงคิดเป็น ร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด
(2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 2 วัน ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม

4) น้ำเสีย
(1) ปริมาณน้ำเสีย 850 ลบ.ม./วัน
(2) เทศบาลตำบลสันทรายยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
(4) ค่า BOD. (ค่า/ปริมาณความสกปรก) 58 ลบ.ม./วัน

5) ขยะ
เทศบาลตำบลสันทราย เริ่มให้บริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา โดยปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 1.6 ตัน/วัน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเก็บขยะ ได้แก่ รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
 
4. ด้านเศรษฐกิจ
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ค้าขาย นอกจากนั้นประกอบอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ รวมทั้งมีการประกอบอาชีพควบคู่กันไปทั้งสองอย่าง เช่นรับจ้างและเกษตรกรรม เกษตรกรรมและค้าขาย เป็นต้น ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียมข้าวโพด ลิ้นจี่ ลำไย ลางสาด มะม่วง ในเขตเทศบาลมีตลาดสดเอกชน 1 แห่ง และย่านการค้าตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 (สี่แยกบ้านเด่น) มีร้านค้าย่อยกระจายตามหมู่บ้านประมาณ 2๙ แห่ง รายได้ของประชากรโดยส่วนใหญ่มาอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือเกษตรกรรม ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 55,164.53.- บาท/ คน/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 2555)

2) การเกษตรกรรม
เทศบาลตำบลสันทรายมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด

3) การอุตสาหกรรม
เทศบาลตำบลสันทรายไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในพื้น การอุตสาหกรรมที่พบส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้
- โรงสีข้าวขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง
- โรงงานน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง
- แหล่งทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 1 แห่ง

4) การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสันทรายไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงคือ พระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

5) การปศุสัตว์
เขตเทศบาลตำบลสันทรายมีการเลี้ยงสัตว์จำพวก โค กระบือ สุกร สัตว์ปีกได้แก่ เป็ด ไก่ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
 
๕. ด้านสังคม
1) ศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อีกประมาณร้อยละ 0.15 เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม และอื่นๆ ไม่มี ศาสนสถานของศาสนาอื่น จำนวนศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลฯ มี 4 แห่งคือ
(1) วัดสันทราย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
(2) วัดจอมจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์
(3) วัดจันตาโลก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
(4) วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านดง

2) การศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ฯ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

3) กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
(1) ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๔ แห่ง
(2) หนองน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 แห่ง

4) สาธารณสุข
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย จำนวน 1 แห่ง
(2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 5 แห่ง
(2) สถานพยาบาลเอกชน จำนวน ๑ แห่ง
(3) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
(4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล
- พนักงานอนามัย จำนวน 4 คน
- อสม. จำนวน 85 คน

5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึ้นเพื่อเป็นกำลังเสริมในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 นาย
Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์