Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมกฏหมายและระเบียบ
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันทราย
 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสันทราย
 คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
:: พบข้อมูล 68 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)
( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 16:02:51)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:10:33)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2021 เวลา 11:25:02)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:46:02)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2021 เวลา 16:03:35)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 10:49:10)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)
( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 12:00:20)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:53:24)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม เพื่อติดตั้ง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:51:01)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:47:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน 10 ตัว
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:44:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2020 เวลา 11:42:07)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2020 เวลา 11:37:38)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2020 เวลา 11:34:09)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2020 เวลา 11:20:53)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอมป์ขยายเสียง 2500 วัตต์ พร้อมไมค์โครโฟนไร้สายแบบถือคู่ จำนวน 1 ชุด
( ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2020 เวลา 11:18:06)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผ่นเหล็กประตู ปิด-เปิด ฝาย คสล. หมู่ 8 บ้านโพธนาราม
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2020 เวลา 11:15:52)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.2 บ้านจอมจันทร์
( ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2020 เวลา 11:12:33)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม
( ประกาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2020 เวลา 11:08:37)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)
( ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:07:44)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.2 บ้านจอมจันทร์
( ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:06:27)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 14 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:05:00)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2020 เวลา 13:33:35)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2020 เวลา 13:30:49)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 5มีนาคม 2020 เวลา 14:37:50)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะเทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2020 เวลา 10:53:07)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตู ปิด - เปิด สุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2020 เวลา 10:52:03)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มี ฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2020 เวลา 15:45:36)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ ๗ บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 09:53:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 09:52:00)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำสุสาน หมู่ที่ ๗ บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 09:50:11)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 09:48:14)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 14:45:54)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 14:20:20)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
( ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:17:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที
( ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2019 เวลา 14:10:09)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 จุด
( ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2019 เวลา 14:06:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2019 เวลา 14:04:33)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ซอย 16
( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 09:42:33)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม จำนวน 5 จุด
( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 09:40:43)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคคลภายนอกในการออกแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะ
( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 09:38:05)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านเด่น จำนวน 19 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 11:24:48)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 10:23:37)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:56:28)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:51:02)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม
( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:46:49)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:50:25)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกั้นดินพัง คสล. พร้อมขยายผิวจราจร และติดตั้งราวเหล็กเดิม หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม
( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:50:10)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:47:48)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2019 เวลา 09:05:14)
 
Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์