Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมกฏหมายและระเบียบ
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันทราย
 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสันทราย
 คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
:: พบข้อมูล 135 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2021 เวลา 14:35:44)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2021 เวลา 14:34:57)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 14:33:57)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชร.ถ.47-012 สายบ้านสันทราย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021 เวลา 11:18:41)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชร.ถ.47-012 สายบ้านสันทราย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 11:17:28)
 
แบบ บก.01 โครงการโครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชร.ถ.47-012 สายบ้านสันทราย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 11:16:23)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:38:07)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:37:18)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:30:18)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2020 เวลา 13:35:22)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 2 มีนาคม 2020 เวลา 14:37:09)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:56:29)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:55:54)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:55:18)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:53:59)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ เทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2020 เวลา 08:33:43)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูปิด-เปิด สุสาน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2020 เวลา 08:34:10)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชีย
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2020 เวลา 08:30:43)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2020 เวลา 11:00:00)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:59:05)
 
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ บริเวณเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:48:48)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรั้วและประตูปิด-เปิด สุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:41:39)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ บริเวณเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:32:24)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วและประตูปิด-เปิด สุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:26:46)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:08:35)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 10:01:31)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:00:07)
 
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
( ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2019 เวลา 16:08:45)
 
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 15:11:58)
 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ ปี พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 14:58:20)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2019 เวลา 09:21:37)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร. หมู่ที่ 4 บ้านเด่น จำนวน 19 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:32:20)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:34:35)
 
แบบ บก.01 โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านเด่น จำนวน 19 จุด
( ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:20:37)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านจอมจันทร์
( ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:05:55)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจร ม.4 บ้านเด่น จำนวน 19 จุด
( ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:36:16)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านจอมจันทร์
( ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:11:08)
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
( ประกาศเมื่อ 1 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:01:46)
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 4 มิถุนายน 2019 เวลา 15:58:53)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชีย
( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:51:53)
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:28:06)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:26:14)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2019 เวลา 08:36:45)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 8 มกราคม 2019 เวลา 13:35:09)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:47:13)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการกอ่สนร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:19:32)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 13:45:34)
 
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 13:44:10)
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 13:42:48)
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)
( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 13:40:48)
 
Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์