Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมกฏหมายและระเบียบ
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันทราย
 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสันทราย
 คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
:: พบข้อมูล 197 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย "เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ"
( 15 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 12:38:57)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
( 30 ธันวาคม 2021 เวลา 14:11:04)
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2564 สปสช.
( 10 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:43:27)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( 05 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:29:32)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 03 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:44:44)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( 01 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:08:35)
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ 2565
( 12 ตุลาคม 2021 เวลา 10:12:10)
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564
( 10 กันยายน 2021 เวลา 15:50:51)
 
การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณืแพร่ระบาทของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
( 10 กันยายน 2021 เวลา 15:43:04)
 
รายงานผลการสำรวจปัญหาน้ำเสีย แหล่งกำเนิดน้ำเสีย และแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ตามมาตรา 69 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
( 17 สิงหาคม 2020 เวลา 17:01:37)
 
ประกาศระดับคะแแนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2020&departmentId=1738&isPrint=True
( 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:18:22)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย "เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภงด.1) ประจำปี 2564"
( 29 มกราคม 2021 เวลา 16:07:22)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย "เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564"
( 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 16:05:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
( 31 มีนาคม 2020 เวลา 16:03:49)
 
ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปี 2564
( 16 กันยายน 2020 เวลา 16:02:02)
 
ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปี 2563
( 19 สิงหาคม 2019 เวลา 15:52:15)
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
( 25 ธันวาคม 2020 เวลา 15:58:34)
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563
( 29 กันยายน 2020 เวลา 15:54:49)
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
( 28 สิงหาคม 2020 เวลา 15:50:41)
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
( 17 สิงหาคม 2020 เวลา 15:49:00)
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
( 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:42:54)
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
( 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:40:30)
 
สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของเทศบาลตำบลสันทราย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เทศบาลตำบลสันทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเด่น (ติดถนนทางหลวงสายแม่จัน - เชียงแสน ฝั่งทิศตะวันออก) ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกาย ของเทศบาลตำบลสันทราย ( 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:42:21)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
( 12 มกราคม 2021 เวลา 14:49:56)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( 25 มิถุนายน 2021 เวลา 13:36:35)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
( 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:06:06)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
( 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:06:05)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
( 24 มิถุนายน 2021 เวลา 11:05:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อ่ง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
( 24 เมษายน 2020 เวลา 11:04:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย กำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีต่อไป
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีต่อไป ( 24 มีนาคม 2020 เวลา 11:03:01)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ( 24 มกราคม 2020 เวลา 10:34:13)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
( 22 มิถุนายน 2021 เวลา 11:28:13)
 
จดหมายข่าวเทศบาลจำบลสันทรายฉบับเดือน มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออก ( 22 มิถุนายน 2021 เวลา 10:52:47)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( 18 มิถุนายน 2021 เวลา 10:38:55)
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลสันทราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ( 01 มิถุนายน 2021 เวลา 11:25:14)
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:09:59)
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:09:24)
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:08:37)
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:00:40)
 
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:00:12)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์