Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมกฏหมายและระเบียบ
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันทราย
 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสันทราย
 คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลสันทรายไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงคือ พระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย


ประวัติพระธาตุ พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงชวนสามเณรขึ้นไปสำรวจตรวจตราดูบนยอดดอยแห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าดอยแห่งนี้มีคูล้อมรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซึ่งไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 จึงได้ก่อสร้างกุฏิ วิหาร และศาลาตามลำดับ ตั้งเป็นวัดชื่อว่า วัดพระธาตุจอมจันทร์ มีภิกษุจำพรรษาติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2480 ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้ศาลาและกุฏิจนหมด คงเหลือไว้แต่พระเจดีย์และวิหาร ศรัทธาชาวบ้านจึงได้ย้ายมาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง อยู่ห่างจากวัดเดิม 300 เมตร วัดพระธาตุจอมจันทร์จึงได้กลายเป็นวัดร้างตั้งแต่นั้นมา จนถึงปี 2542 จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยพระมหายงยุทธเทวธัมโมพร้อมคณะศรัทธา


การเดินทาง ออกจากอำเภอแม่จันใช้ถนนสายเชียงราย-เชียงแสน (ทางหลวงหมายเลข 1016) มุ่งสู่ตำบลสันทราย ถึงสี่แยกบ้านเด่น – หนองปึ๋ง ปากทางเข้าบ้านจอมจันทร์ รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คำขวัญหมู่บ้าน

“พระพุทธรูปสิงห์สาม งามล้ำค่า ผืนนาที่กว้างใหญ่ ใช้เกษตรกรรมวัฒนธรรมดี สามัคคีเป็นเลิศ เชิดชูสถาบัน ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ พระธาตุศรีมหาโพธิ์”ประวัติชุมชน โดยสังเขป
หมู่บ้านโพธนาราม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2465 พื้นเพเดิมของราษฎรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยมีนางบัวจันทร์ คำหล้าทราย พร้อมครอบครัวเป็นผู้ย้ายเข้ามาตั้งรกรากก่อน สาเหตุที่อพยพมาอยู่ที่นี่ ก็เพราะทนความอดยากแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศไม่ได้ จึงต้องหาที่ทำกินที่เหมาะสม เห็นว่าภูมิประเทศแห่งนี้เหมาะแก่การทำนา ทำการเกษตร จึงพากันมาตั้งบานเรือนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ราบ เป็นป่าละเมาะ ป่าโป่ง มีต้นไม้เบญจพรรณอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแม่น้ำจันไหลผ่าน มีน้ำอุดมสมบูรณ์
การเดินทางมาขณะนั้นยังไม่มีรถยนต์ และถนน ต้องเดินด้วยเท้า และใช้วัวบรรทุกสิ่งของที่จำเป็นเท่าที่จะเอามาได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 วัน เมื่อถึงที่แห่งนี้เดิมก็มีบ้านเรือนอยู่บ้านแล้ว ประมาณ 7-8 หลังคาเรือน มีญาติพี่น้องได้ทยอยมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่าบ้านครกคะน่าน ตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่แถวนี้เป็นจำนวนมาก คือต้นครกคะน่าน มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยมีลำต้นเป็นเถา (เป็นเครือ) มีหัวเป็นเหง้า มีไหลทอดไปตามพื้นดิน มีใบคล้ายต้นขี้เหล็ก เป็นใบเรียงคู่ ใช้เป็นยาสมุนไพร นำมารักษาโรค เช่น ต้มกินแก้ปวดท้อง และเจ็บอก อีกทั้งยังใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นรักษาโรคได้อีกหลายโรค
บ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8 มีผลงานที่มีความโดดเด่น สร้างชื่อเสียง และเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการ และประชาชน สามโครงกหลวงได้แก่

1. โครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหมู่บ้านและเป็นแกนนำจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนในหมู่บ้าน จนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อยู่เย็นเป็นสุข ของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2558

2. โครงการจัดการขยะในชุมชน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยถังย่อยขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (Green Cone) และโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลบ้านสวย เมืองสุข และรางวัลปลอดลูกน้ำยุงลายของอำเภอแม่จัน

3. ได้รับการคัดเลือกโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดฝึกอบรมเยาวชนให้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด การอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทุกเดือน การมอบธงสีขาวและเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในวันประชุมประจำเดือน / ประชาคมค้นหาผู้ค้า-ผู้เสพ เป็นประจำทุกปี จนได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ของอำเภอแม่จัน เมื่อปี พ.ศ.2557 และของจังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.2558
ซึ่งทั้งสามโครงการที่กล่าวมานี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นต้นแบบให้กับคณะศึกษาดูงานร่วมร้อยคณะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เทศบาลตำบลสันทราย โทร. 0-5315-3554 โทรสาร 0-5315-3553 ในวันและเวลาราชการ
หรือ นายศุภกิจ นวนพนัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม โทร. 081 9614460

 
Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์