Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รวมกฏหมายและระเบียบ
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลสันทราย
 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสันทราย
 คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันทราย
 ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3)
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
$('#s1').cycle({fx:'scrollDown',easing: 'bounceout',delay: -2000});


นายธนพล เมืองคำ
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 
 
 
ภาพบรรยากาศวันแรก ในการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 28 มกราคม 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
เทศบาลตำบลสันทราย จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลสันทราย จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทราย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระสมเด็จพระนางเจ้าฯ
วันนี้ 12 ธันวาคม 2562 ทางเทศบาลตำบลสันทรายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ประสานงาน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาฌาปนกิจสถาน (ป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้านดง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย "เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ"
( 15 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 12:38:57)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
( 30 ธันวาคม 2021 เวลา 14:11:04)
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2564 สปสช.
( 10 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:43:27)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( 05 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:29:32)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 03 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:44:44)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2021 เวลา 14:35:44)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2021 เวลา 14:34:57)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 14:33:57)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชร.ถ.47-012 สายบ้านสันทราย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021 เวลา 11:18:41)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชร.ถ.47-012 สายบ้านสันทราย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 11:17:28)
 
แบบ บก.01 โครงการโครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชร.ถ.47-012 สายบ้านสันทราย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2020 เวลา 11:16:23)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:38:07)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:37:18)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:30:18)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2020 เวลา 13:35:22)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)
( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 16:02:51)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2021 เวลา 15:10:33)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2021 เวลา 11:25:02)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:46:02)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2021 เวลา 16:03:35)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 10:49:10)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)
( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 12:00:20)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:53:24)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม เพื่อติดตั้ง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:51:01)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านเด่น
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เวลา 11:47:42)
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
 
Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์
>